Sunday, 19/09/2021 - 14:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt

4

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

5

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

6

1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

6

2. Số phòng học

7

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

7

4. Trẻ

8

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

10

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

10

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

12

1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

12

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

13

Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

15

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

16

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

17

Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

19

Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

21

Tiêu chí 7: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

22

Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

23

2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

26

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

26

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.

28

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên.

29

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

31

Tiêu chí 5: Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

32

3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

34

Tiêu chí 1: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

34

Tiêu chí 2: Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu.

37

Tiêu chí 3: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo đảm yêu cầu.

38

Tiêu chí 4: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định.

39

Tiêu chí 5: Khối phòng hành chính quản trị bảo đảm yêu cầu.

40

Tiêu chí 6: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

41

4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

44

Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

44

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương.

45

5. Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

48

Tiêu chí 1: Trẻ có sự phát triển về thể chất phù hợp với độ tuổi.

48

Tiêu chí 2: Trẻ có sự phát triển về nhận thức phù hợp với độ tuổi.

50

Tiêu chí 3: Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

51

Tiêu chí 4: Trẻ có sự phát triển về thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.

53

Tiêu chí 5: Trẻ có sự phát triển về tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi.

54

Tiêu chí 6: Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

56

Tiêu chí 7: Trẻ được theo dõi và đánh giá thường xuyên.

57

Tiêu chí 8: Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được quan tâm chăm sóc.

58

III. KẾT LUẬN CHUNG

61

Phần III: Phụ lục

Danh mục mã minh chứng

64


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Viết tắt

Chú thích

1

ATGT

An toàn giao thông

2

CBCC

Cán bộ công chức

3

CSVC

Cơ sở vật chất

5

CMHS

Cha mẹ học sinh

6

GDMN

Giáo dục mầm non

7

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm

8

VSMT

Vệ sinh môi trường

9

ƯDCNTT

Ứng dụng công nghệ thông tin


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường


Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt


1

x

5

x


2

x

6

x


3

x

7

x


4

x

8

x


Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ


Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt


1

x

4

x


2

x

5

x


3

x


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi


Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt


1

x

4

x


2

x

5

x


3

x

6

x


Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội


Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt


1

X

2

X


Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ


Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt


1

x

5

x


2

x

6

x


3

x

7

x


4

x

8

x


Tổng số các chỉ số đạt: 86/87 đạt tỷ lệ: 98,9%

Tổng số các tiêu chí đạt: 28/29 đạt tỷ lệ: 96,5%


Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường: Trường Mầm non Mỹ Yên

Tên trước đây: Không

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào Tạo Đại Từ

Tỉnh

Thái Nguyên

Hiệu trưởng

Hà Lan Hương

Huyện

Đại Từ

Điện Thoại

0986982107

Mỹ Yên

Fax

Không

Đạt chuẩn quốc gia

Mức độ 1

Website

http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnmyyendt.aspx

Năm thành lập trường

1989

Số điểm trường

£

Công lập

T

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

T

Tư thục

£

Trường liên kết với nước ngoài

£

Dân lập

£

Loại hình khác (ghi rõ):

£

1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Năm học

2012-2013

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Số nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi

0

0

0

0

0

Số nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi

0

0

0

0

0

Số nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

2

1

1

2

2

Số lớp mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi

3

3

3

3

3

Số lớp mẫu giáo từ 4 đến 5 tuổi

3

3

3

3

4

Số lớp mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi

2

2

3

3

3

Cộng

9

9

10

11

12

2. Số phòng học

Năm học

2012-2013

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Tổng số

8

8

8

8

12

Phòng học kiên cố

6

6

6

6

6

Phòng học bán kiên cố

2

2

2

2

6

Phòng học tạm

0

0

0

0

0

Cộng

8

8

8

8

12

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a). Số liệu tại thời điểm tự đánh giá

   

 

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú


Ðạt chuẩn

Trên chuẩn

Chưa đạt chuẩn


Hiệu trưởng

01

01

0

0

01

0


Phó hiệu trưởng

02

02

0

0

02

0


Giáo viên

26

26

4

06

20

0


Nhân viên

7

7

0

04

03

0


Cộng

36

36

4

10

26

0


b) Số liệu của 5 năm gần đây

Năm học

2012-2013

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Tổng số giáo viên

20

20

21

23

26

Tỷ lệ trẻ/giáo viên (Đối với nhóm trẻ)

14,7

15,8

17,6

10,3

8,4

Tỷ lệ trẻ/giáo viên (Đối với lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú)

0

0

0

0

0

Tỷ lệ trẻ/giáo viên (Đối với lớp mẫu giáo có trẻ bán trú)

18

15,8

17,6

18,5

16,25

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương

5

5

4

4

5

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và tương đương trở lên

0

0

2

0

0

4. Trẻ

Năm học

2012-2013

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Tổng số

293

331

370

374

368

Trong đó

-Trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi

0

0

0

0

0

-Trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi

0

0

0

0

0

-Trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

41

34

38

31

43

-Trẻ từ 3-4 tuổi

89

125

109

110

95

-Trẻ từ 4-5 tuổi

79

95

2287

107

120

-Trẻ từ 5-6 tuổi

84

77

96

126

110

Nữ

133

154

160

178

179

Dân tộc

42

46

60

73

75

Đối tượng chính sách

57

63

118

45

27

Khuyết tật

0

1

1

1

1

Tuyển mới

106

121

86

110

110

Học 2 buổi/ngày

293

331

370

374

368

Bán trú

293

331

370

374

368

Tỷ lệ trẻ/lớp

36

33

37

33,9

32,5

Tỷ lệ trẻ/nhóm

20,5

34

38

15,5

21,5


Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tình hình của nhà trường

Trường Mầm non Mỹ Yên thuộc xã Mỹ Yên nằm cách trung tâm huyện Đại Từ 9 km về phía tây.  Nhà trường có 1 khu trung tâm tại xóm Đồng Cạn xã Mỹ Yên. Trường được thành lập từ tháng 9/1989.  Đến tháng 10 năm 2010 trường được chuyển đổi từ loại hình Trường mầm non bán công sang Trường Mầm non công lập. Trong nhiều năm liền nhà trường liên tục được tặng  danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ.

Tháng 8/2010, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức  độ 1. Năm 2015 trường được mở rộng thêm với diện tích là 4.420m2 và công nhận lại đạt chuẩn mức độ 1 tháng 8/2015. Khuôn viên, phòng học, bàn ghế, các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho đến nay cơ bản đã ổn định. Toàn trường có tổng cộng là 368 trẻ/ 12 nhóm lớp, trong đó có 2 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo. Hiện tại nhà trường có tổng số 12 phòng học; 01 nhà hiệu bộ gồm 01 văn phòng trường và 02 phòng làm việc của Ban giám hiệu; 01 phòng nhân viên; 01 phòng bảo vệ; 01 phòng Y tế; 01 phòng kế toán, có 01 bếp ăn được thiết kế theo quy trình một chiều đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng trẻ. Nhà trường có môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản để thực hiện đổi mới Giáo dục.

2. Mục đích tự đánh giá

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động Kiểm định chất lượng trường mầm non. Đó là quá trình tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn là cơ sở để nhà trường cải tiến chất lượng giáo dục, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường.

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch, nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục của nhà trường. Tự đánh giá giúp trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo như lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Sau đó tiếp tục rà soát, xem xét lại thực trạng và điều chỉnh mục tiêu theo hướng cao hơn.

Nhà trường tự đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

3. Quá trình tự đánh giá và những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá

* Quy trình tự đánh giá của trường, bao gồm các bước sau:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.

6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

* Phương pháp và công cụ đánh giá

Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành theo Thông tư số: 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

* Kết quả quá trình tự đánh giá

Năm học 2012 - 2013 nhà trường đã tiến hành công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng và có báo cáo tình hình thực hiện hàng năm. Năm học 2016 -2017 nhà trường tiếp tục tiến hành công tác tự đánh giá và hoàn thành vào tháng 3/2017. Trong suốt thời gian tiến hành công tác tự đánh giá, Ban giám hiệu đã huy động sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên lực lượng nòng cốt vẫn là các thành viên hội đồng tự đánh giá. Mặc dù các thành viên trong hội đồng tự đánh giá đều phải đảm nhiệm và hoàn thành những công việc được giao trong năm nhưng tất cả đều nhận thức đúng đắn về mục đích, lý do của công tác tự đánh giá nên đã dành thời gian ngoài giờ làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà hội đồng tự đánh giá giao cho.

* Những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá

Báo cáo được trình bày lần lượt theo từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí đều được mô tả rõ ràng, cụ thể hiện trạng của nhà trường đạt được trong mỗi tiêu chí. Sau khi mô tả hiện trạng, báo cáo tự đánh giá còn đề cập tới những điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường và đặc biệt một nội dung rất quan trọng, rất cần thiết trong mỗi tiêu chí đó là kế hoạch cải tiến, phát huy những điểm mạnh, đề ra biện pháp khắc phục điểm yếu, tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng và có tính khả thi.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Mở đầu:

Trường Mầm non Mỹ Yên được thành lập từ năm 1989. Từ năm thành lập đến nay trường đã trải qua các loại hình trường Mầm non dân lập, bán công, đến tháng 10/2010 trường được chuyển đổi từ loại hình trường Mầm non bán công sang trường Mầm non công lập. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nay nhà trường có đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Trường có 12 nhóm lớp, số lượng trẻ được phân chia theo từng độ tuổi. Nhà trường chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và địa phương phát động. Thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của Nhà nước. Luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ, văn hóa văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương. 03 tổ Chuyên môn và 01 tổ Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non, là nền tảng thúc đẩy và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường.

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác).

b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

c) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

1. Mô tả hiện trạng:

Chỉ số a: Trường Mầm non Mỹ Yên là trường hạng 1. Nhà trường có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng trong biên chế nhà nước, có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Nhà trường có Hội đồng trường với 07 thành viên được kiện toàn theo Quyết định số 1057/QĐ-PGDĐT ngày 31/12/2016. Nhà trường có Hội đồng thi đua khen thưởng, Có đủ các hội đồng khác như: Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi; Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm    [H1-1-01-01]; [H1-1-01-02]; [H1-1-01-03]; [H1-1-01-04].

* Chỉ số b:  Nhà trường có 04 tổ công tác, trong đó có 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng, được thành lập và hoạt động từ nhiều năm nay                [H1-1-01-05]; [H1-1-01-06]; [H1-1-01-07].

* Chỉ số c: Nhà trường có 01 Chi bộ Đảng độc lập trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Yên được thành lập từ nhiều năm. Cấp ủy chi bộ được kiện toàn theo Quyết định số 28/QĐ-ĐU ngày 19 tháng 01 năm 2017. Hiện nay chi bộ có 19 đảng viên [H1-1-01-08].

Tổ chức Công đoàn nhà trường trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện Đại Từ hoạt động theo đúng luật Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Giáo dục huyện và theo Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 [H1-1-01-09].

Chi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn thanh niên xã  Mỹ Yên hiện nay có 17 đoàn viên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên xã Mỹ Yên [H1-1-01-10].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đầy đủ cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định của Điều lệ trường mầm non, có Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng có trình độ chuyên môn trên chuẩn và có nhiều năm công tác trong ngành.

Hội đồng trường và 03 tổ Chuyên môn, 01 tổ Văn phòng, Nhà trường có Hội đồng thi đua khen thưởng các hội đồng khác như: Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi; Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm được quy định rõ về thành phần, chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non.

3. Điểm yếu:

Không có điểm yếu

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:++

Năm học 2016- 2017 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy những điểm mạnh về cơ cấu tổ chức của nhà trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể.

Cấp ủy Chi bộ, Ban giám hiệu thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;     

                          Chỉ số b: Đạt;      

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

a) Lớp học được tổ chức theo quy định;

b) Số trẻ trong một nhóm, lớp theo quy định;

c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Số trẻ tới trường được phân chia theo từng độ tuổi, từng nhóm lớp đúng với quy định của Điều lệ trường mầm non. Cụ thể năm học 2016- 2017: Có 02 nhóm trẻ 24- 36 tháng; 03 lớp mẫu giáo bé cho trẻ 3- 4 tuổi; 04 lớp mẫu giáo nhỡ cho trẻ  4- 5 tuổi và 03 lớp mẫu giáo lớn cho trẻ 5- 6 tuổi. Trường không có lớp ghép, 100% trẻ đến trường được học 2 buổi trên ngày và ăn bán trú tại trường, có đầy đủ hồ sơ quản lý trẻ theo quy định [H1-1-02-01].

* Chỉ số b: Nhà trường huy động đủ số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp theo đúng quy định. Trong đó: 02 nhóm nhà trẻ với tổng số trẻ là 43 cháu; 03 lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi với tổng số trẻ là 95 cháu; 04 lớp mẫu giáo 4- 5 tuổi với tổng số cháu là 120 cháu; 03 lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi với tổng số cháu là 110 cháu. Hồ sơ quản lý trẻ được lưu giữ theo từng năm học [H1-1-02-01]; [H1-1-02-02]; [H1-1-02-03]. 

* Chỉ số c: Trường mầm non Mỹ Yên được đặt tại khu trung tâm xóm Đồng Cạn nơi có đường giao thông liên xã rất thuận tiện cho việc đưa đón trẻ của phụ huynh. Trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [H1-1-02-04]. 

2. Điểm mạnh:

100% số trẻ ở trường được phân chia vào các nhóm lớp theo từng độ tuổi, được học hai buổi trên ngày và ăn bán trú tại trường, có đầy đủ hồ sơ quản lý trẻ theo quy định.

3. Điểm yếu:

Nhà trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hội đồng trường thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng theo quy định của Điều lệ trường mầm non [H1-1-01-05]; [H1-1-01-06].

* Chỉ số b: Hằng năm 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác của tổ theo năm, tháng, tuần nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Hằng tháng các tổ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều đặn theo quy định, tuy nhiên chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ chưa cao [H2-1-03-01]; [H2-1-03-02]; [H3-1-03-03].  

* Chỉ số c: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. Tổ văn phòng giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản lưu giữ hồ sơ của nhà trường theo đúng quy định. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và viên chức hằng năm. Đề xuất với nhà trường khen thưởng giáo viên và nhân viên trong tổ hằng năm có trong báo cáo tổng kết năm học [H2-1-03-03]; [H3-1-03-04]; [H3-1-03-05]; [H3-1-03-06].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đầy đủ cơ cấu tổ chức của 03 tổ Chuyên môn và 01 tổ Văn phòng các tổ chuyên môn và tổ văn phòng của nhà trường hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

3. Điểm yếu:

Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn ở tổ chưa cao.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Các tổ có kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên môn để triển khai ở tổ.

Ban giám hiệu, Hội đồng trường thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà  trường.

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục.

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Hằng năm nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Mỹ Yên, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ [H4-1-04-01]; [H4-1-04-02].

* Chỉ số b: Hằng năm nhà trường thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định như: Báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo đột xuất [H4-1-04-02].

* Chỉ số c: Nhà trường hằng năm xây dựng đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cá nhân hằng năm thực hiện tốt quy chế dân chủ và tạo điều kiện cho các tổ chức Chính trị - Xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ [H4-1-04-03]; [H4-1-04-04]; [H4-1-04-05].

2. Điểm mạnh:

Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Mỹ Yên, và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ. Nhà trường thường xuyên báo cáo đầy đủ, kịp thời các thông tin do các cấp có thẩm quyền yêu cầu, đồng thời triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Do vậy nhiều năm qua nhà trường không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, không có đơn thư tố cáo.

3. Điểm yếu:

Không có điểm yếu.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị, duy trì thực hiện tốt việc thông tin báo cáo đầy đủ đúng quy định. Bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên kiêm nhiệm văn thư trong công tác lưu trữ văn bản. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội đồng trường thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có đủ hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định của Điều lệ trường mầm non như: Hồ sơ quản lý trẻ em; Sổ lưu giữ công văn đi, công văn đến; Hồ sơ quản lý nhân sự; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Hồ sơ quản lý trẻ ăn bán trú tại trường hằng năm [H4-1-05-01]. 

* Chỉ số b: Nhà trường lưu giữ đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định của Luật lưu trữ. Tuy nhiên trong những năm đầu việc lưu trữ một số loại hồ sơ sổ sách của nhà trường chưa thực sự đầy đủ, khoa học [H4-1-05-01]; [H4-1-05-02]; [H4-1-05-03]. 

* Chỉ số c: Hằng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do Công đoàn ngành và các cấp phát động. Sau mỗi đợt thi đua và cuối năm học tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua [H4-1-04-05]; [H4-1-05-04] [H4-1-06-01];

2. Điểm mạnh:

Hằng năm nhà trường có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua được xây dựng cụ thể, chi tiết có cam kết của giáo viên, nhân viên về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, cuối mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá khen thưởng kịp thời.

Hồ sơ sổ sách, văn bản của nhà trường được lưu giữ đầy đủ đúng quy định.

3. Điểm yếu:

Những năm đầu việc lưu trữ một số loại hồ sơ sổ sách của nhà trường chưa thực sự đầy đủ, khoa học.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì việc lưu trữ hồ sơ theo quy định. Có kế hoạch lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách khoa học theo đúng quy định của Luật lưu trữ.

Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách của  nhà trường, tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giátiêu chí: Đạt

Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường mầm non và các quy định khác của pháp luật.

c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Hằng năm, nhà trường quản lý chỉ đạo tốt các hoạt động giáo dục và quản lý tốt trẻ em đến trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non với đầy đủ các loại hồ sơ như: Hồ sơ quản lý trẻ em; Sổ lưu giữ công văn đi, công văn đến; Hồ sơ quản lý nhân sự trong nhà trường; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Hồ sơ quản lý trẻ ăn bán trú tại trường [H4-1-05-01]; [H4-1-06-01].

* Chỉ số b: Nhà trường thực hiện tuyển dụng, đề bạt, quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non, cán bộ quản lý được bổ nhiệm theo quy định. Giáo viên, nhân viên được tuyển dụng và làm việc theo luật Cán bộ công chức, viên chức [H1-1-01-01], [H1-1-01-07]. 

* Chỉ số c: Nhà trường quản lý, sử dụng tài chính theo luật ngân sách, các nội dung liên quan đến tài chính đều được công khai. Hoạt động kiểm tra tài chính được thực hiện theo đúng quy định, quản lý tốt đất đai được giao. Cơ sở vật chất của nhà trường được bảo quản và tu bổ thường xuyên để phục vụ các hoạt động giáo dục [H1-1-02-04]; [H4-1-06-02].

2. Điểm mạnh

Nhà trường quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý trẻ em đến trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Do vậy trong những năm qua nhà trường không để xảy ra mất an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.

Việc tuyển dụng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng Luật cán bộ, công chức, viên chức và Điều lệ trường mầm non.

Quản lý, sử dụng công tác tài chính đất đai, cơ sở vật chất của nhà trường đúng quy định.

3. Điểm yếu

Không có điểm yếu

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Năm học 2016 - 2017 và những năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo nhân viên kế toán quản lý tài chính theo đúng quy định.

Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra giám sát việc theo dõi, ghi chép công văn đi đến đầy đủ, kịp thời.

Tham mưu với chính quyền địa phương để nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 7: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

a) Có phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự trong nhà trường.

b) Có phương án cụ thể phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

c) Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong phạm vi nhà trường.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Hằng năm nhà trường hợp đồng với nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ theo hợp đồng đã ký kết. Nhà trường đều có phương án về công tác bảo vệ trường học được ký kết giữa Công an địa phương với nhà trường [H4-1-07-01]; [H4-1-07-02]. 

* Chỉ số b: Hằng năm nhà trường có các kế hoạch cụ thể về việc phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho trẻ, có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong trường. Tuy nhiên việc tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ chưa được tổ chức thường xuyên                                       [H4-1-07-03]; [H4-1-07-04]; [H4-1-07-05].

* Chỉ số c: Trong các năm học, nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Được Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ cấp giấy chứng nhận trường học an toàn [H4-1-07-06].

2. Điểm mạnh:

Hằng năm nhà trường có đầy đủ các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức thực hiện tốt các quy định để tự bảo vệ mình và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

3. Điểm yếu:

Việc tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ chưa được tổ chức thường xuyên trong các năm học.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân trên địa bàn xã để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và địa bàn xung quanh.

Nhân viên bảo vệ trường tăng cường công tác kiểm tra an ninh đặc biệt vào các ngày nghỉ, ngày lễ, tết và ban đêm trong địa phận nhà trường.

Hằng năm phối hợp với cơ quan công an để có kế hoạch tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên về công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ.

Ban giám hiệu, Hội đồng trường giám sát việc thực hiện các nội dung trên

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

a) Có nội dung hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học và thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

b) Trong năm học tổ chức ít nhất một lần cho trẻ từ 4 tuổi trở lên tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phương hoặc mời nghệ nhân hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian.

c) Phổ biến, hướng dẫn cho trẻ các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, bài hát dân ca phù hợp.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi trong từng tháng và cả năm học. Các nội dung, hình thức tổ chức các ngày hội, ngày lễ gắn với từng chủ đề, thời gian phù hợp trong năm cụ thể như: Ngày hội đến trường của bé, Tết Trung thu, Hội khỏe măng non, Bé vui hội xuân, Tết thiếu nhi ... Sau mỗi lần tổ chức có đánh giá kết quả đạt được và lưu giữ các hình ảnh để minh họa các nội dung hoạt động trẻ được tham gia, tuy nhiên các hoạt động lễ hội cho trẻ hằng năm chưa được phong phú [H4-1-08-01]; [H4-1-08-02].

 * Chỉ số b: Hằng năm, nhà trường có Kế hoạch tổ chức cho trẻ 4 và 5 tuổi được thăm quan thực tế ở các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương như: Khu di tích lịch sử 27/7, nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Yên [H4-1-08-03].

Tuy nhiên, việc tổ chức cho trẻ đi tham quan chỉ được thực hiện với những địa điểm ở gần trong địa bàn trong xã, huyện.

* Chỉ số c: Căn cứ vào nội dung giáo dục ở từng độ tuổi, hng năm nhà trường chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp lên kế hoạch hướng dẫn cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, lồng ghép vào các hoạt động của trẻ trong ngày, các hội thi của trẻ trong năm học một cách phù hợp [H4-1-08-04]; [H4-1-08-05].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đầy đủ kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi cho trẻ theo thời điểm và theo từng chủ đề. Trẻ chơi các trò chơi dân gian, thông qua các hoạt động này, trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong việc tham gia vào các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.

3. Điểm yếu:

Các hoạt động lễ hội cho trẻ hằng năm chưa được phong phú, chưa tổ chức cho trẻ đi trải nghiệm ở ngoài huyện.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo nhà trường duy trì tốt hoạt động tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ. Triển khai cho đội ngũ giáo viên, sưu tầm, tổ chức nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn để tổ chức hoạt động ngày lễ, ngày hội với quy mô lớn hơn.

Thường xuyên tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi đi thăm quan di tích Lịch sử của địa phương, cho trẻ 5 tuổi đi trải nghiệm ngoài huyện, học tập kinh nghiệm tổ chức ngày hội, ngày lễ ở những trường trọng điểm trong và ngoài huyện.

Ban giám hiệu nhà trường giám sát các nội dung trên.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

- Điểm mạnh nổi bật:

Nhà trường luôn xác định công tác tổ chức và quản lý là khâu quan trọng, nhằm quyết định hiệu quả chất lượng giáo dục trong nhà trường. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đảm bảo theo quy định Điều lệ trường mầm non, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Nhà trường phát huy tốt vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng khác nhằm hỗ trợ tốt hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tăng cường hoạt động của 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá. Công tác thông tin báo cáo đảm bảo đúng tiến tiến độ, chính xác.

- Điểm yếu cơ bản:

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai chuyên đề, tổ chức cho trẻ đi thăm quan di tích Lịch sử chưa đúng theo kế hoạch.

+ Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 8

+ Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Mở đầu:

Đây là tiêu chuẩn quan trọng có tính quyết định hiệu suất hoạt động của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên. Quyết định chủ yếu đến chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường có đủ mọi điều kiện và năng lực để triển khai tốt các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình với công việc. Đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường tương đối đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu quy định và được đào tạo chuyên môn phù hợp với công tác được giao.

Tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí cao, có sự phối kết hợp nhà trường, nhân dân, địa phương, có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên, nhiều năm liền nhà trường công nhận: Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

a) Có thời gian công tác theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên; đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định.

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

c) Có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Ban giám hiệu nhà trường gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí hiệu trưởng và 02 đồng chí phó hiệu trưởng, ban giám hiệu có trình độ Đại học sư phạm Mầm non và có thời gian công tác trong bậc học mầm non liên tục từ 13 năm trở lên, có bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý giáo dục, 01 phó Hiệu trưởng chưa học lớp quản lý, hiện nay đang học lớp Trung cấp Lý luận chính trị tai Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện [H1-1-01-07]; [H5-2-01-01]; [H5-2-01-02].

* Chỉ số b: Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng có năng lực quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường, thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động trong trường, hằng năm được phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Quy định chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non và được các cấp quản lý tặng thưởng nhiều giấy khen [H5-2-01-03]; [H5-2-01-04].

* Chỉ số c: Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vững chương trình GDMN. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có chứng chỉ tin học, có khả năng ƯDCNTT vào công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn song chưa khai thác hết được các tính năng tác dụng của các phần mềm [H5-2-01-02]; [H5-2-01-04].

2. Điểm mạnh:

Ban giám hiệu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục; đều biết sử dụng công nghệ thông tin và áp dụng vào công tác quản lý trong nhà trường. Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng đã được bồi dưỡng lớp quản lý giáo dục, có trình độ, năng lực lãnh đạo, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục mầm non, được tập thể giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh nhân dân và các cấp lãnh đạo tín nhiệm. Nhiều năm được công nhận Chiến sỹ thi đua, Lao động tiên tiến.

3. Điểm yếu:

01 Phó hiệu trưởng chưa học lớp quản lý giáo dục, Ban giám hiệu có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý song chưa khai thác hết được các tính năng, tác dụng của các phần mềm.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo ban giám hiệu nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy tốt chức năng quản lý nhà trường.

Trú trọng đến việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng ƯDCNTT trong trong công tác quản lý, dạy và học. Tạo điều kiện cho 01 đồng chí phó hiệu trưởng học lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục.

Hội đồng trường thường xuyên kiểm tra,  giám  sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

 Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.

a) Số lượng giáo viên theo quy định.

b) 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác.

c) Có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác và có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có đủ số lượng giáo viên, được sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý. Mỗi lớp mẫu giáo được bố trí 02 giáo viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Riêng nhóm trẻ nhà trẻ 24- 36 tháng được phân công 3 giáo viên/lớp [H1-1-01-07]; [H5-2-02-01]; [H5-2-02-02].

* Chỉ số b: 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 21 giáo viên có trình độ trên chuẩn (chiếm 80,7%) [H1-1-01-07];    [H5-2-02-02]; [H5-2-02-03].

* Chỉ số c: Đội ngũ giáo viên của nhà trường có hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ dân tộc và được tập huấn kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật [H1-1-02-02]; [H3-1-03-05].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đủ số lượng giáo viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non. 100% giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn và có 80,7% có trình độ trên chuẩn. Giáo viên trong nhà trường có hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ dân tộc, có kiến thức cơ bản về giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn và thực hiện có hiệu quả.

3. Điểm yếu: 

Không có điểm yếu.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

Năm học 2016 - 2017 và trong những năm học tiếp theo, nhà trường duy trì đảm bảo đủ số lượng giáo viên trên lớp theo quy định, tiếp tục tổ chức các chuyên đề, tập huấn chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn.

Ban giám hiệu thường xuyên tham mưu, giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên.

a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%.

c) Giáo viên được bảo đảm các quyền theo quy định của Điều lệ trường mầm non và của pháp luật.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: 100% giáo viên trong nhà tường được xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non không có giáo viên bị xếp loại trung bình. Tuy nhiên còn một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế [H1-1-01-07]; [H3-1-03-03]; [H3-1-03-05]; [H3-1-03-06].

* Chỉ số b: Hằng năm 100% giáo viên  đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và có từ  15% trở lên giáo viên tham gia dự thi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh [H3-1-03-05]; [H5-2-03-01]; [H5-2-03-02].

* Chỉ số c: 100% giáo viên được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo viên biên chế nhà nước được hưởng lương theo thang bảng lương và được bảo vệ theo pháp luật [H3-1-03-05]; [H4-1-04 -05]; [H5-2-03-03].  .  

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ giáo viên nhà trường có nhiều năm công tác liên tục trong ngành, có bề dày kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhiệt tình trong công việc, yêu nghề, mến trẻ.

100%  giáo viên của trường hàng năm được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non từ loại khá trở lên.

3. Điểm yếu:

Một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

Năm học 2016 - 2017 và những năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề, giáo viên hợp đồng. Tạo cơ hội để giáo viên được tham quan học tập kinh nghiệm ở các trường trọng điểm trong và ngoài huyện.

 Chỉ đạo tổ chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Phân công giáo viên khá giúp đỡ giáo viên mới vào nghề, hằng tháng tổ chức chuyên đề, thao giảng... qua đó giáo viên mới vào nghề được trải nghiệm, được học tập kinh nghiệm giảng dạy để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Ban giám hiệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

 * Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường

a) Số lượng nhân viên theo quy định;

b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, riêng nhân viên nấu ăn phải có chứng chỉ nghề nấu ăn.

c) Nhân viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và được bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có số nhân viên: Trong đó có 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên bảo vệ, 05 nhân viên nấu ăn, hằng năm nhân viên nấu ăn được tập huấn kiến thức VSATTP và khám sức khỏe  [H5-2-04-01].

* Chỉ số b: Nhân viên kế toán có bằng Cao đẳng chuyên ngành kế toán, nhân viên y tế trường học có bằng trung cấp chuyên ngành y tế điều dưỡng, 01nhân viên nấu ăn có bằng Trung cấp nấu ăn, 04 nhân viên có bằng sư phạm Mầm non và đang học lớp sơ cấp nấu ăn [H5-2-04-01]; [H5-2-04-02].

* Chỉ số c: Các nhân viên đều làm việc dưới sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại điều 36 và  được hưởng các quyền lợi tại điều 37 của Điều lệ trường mầm non [H5-2-02-01];      [H5-2-03-03]; [H5-2-04-02].

2. Điểm mạnh:

Các nhân viên đều có bằng  chuyên ngành từ trung cấp trở lên. Nhân viên được tạo điều kiện để tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ. Các nhân viên trong trường thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của ngành của trường.

3. Điểm yếu:

Nhà trường còn thiếu nhân viên nấu ăn theo biên chế nhà nước, nhân viên nấu ăn là giáo viên mầm non mới ra trường vào làm hợp đồng, kinh nghiệm nấu ăn cho trẻ còn hạn chế.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

Năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục tham mưu cho các cấp lãnh đạo tuyển dụng nhân viên nấu ăn cho nhà trường;

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 5: Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

a) Được phân chia theo độ tuổi;

b) Được tổ chức bán trú và học 2 buổi/ngày;

c) Được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Số trẻ theo học tại trường được phân chia theo từng độ tuổi, từng nhóm lớp đúng với quy định của Điều lệ Trường mầm non. Cụ thể: Có 02 nhóm trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng; 03 lớp mẫu giáo bé cho trẻ 3- 4 tuổi; 04 lớp mẫu giáo nhỡ cho trẻ  4- 5 tuổi và 03 lớp mẫu giáo lớn cho trẻ 5- 6 tuổi. Trường không có lớp ghép hai độ tuổi [H1-1-02-01]; [H5-2-05-03].

* Chỉ số b: 100% trẻ đến trường đều được học hai buổi trên ngày và ăn bán trú tại trường [H1-1-02-01]; [H4-1-08-05]; [H5-2-05-01].

* Chỉ số c: 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc giáo dục, được yêu thương bảo vệ theo quyền trẻ em; Các trẻ em thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và trẻ ở xã đặc biệt khó khăn đều được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định [H3-1-03-05]; [H5-2-05-01]; [H5-2-05-02]; [H5-2-05-03].

2. Điểm mạnh:

100% số trẻ đến trường được phân chia vào các nhóm lớp theo từng độ tuổi, theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non. Được học hai buổi trên ngày và ăn bán trú tại trường. 100% trẻ đều được chăm sóc giáo dục, được yêu thương bảo vệ theo quyền trẻ em. Những trẻ em thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ ở xã đặc biệt khó khăn đều được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

3. Điểm yếu:

Không có điểm yếu

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện tốt những ưu điểm để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

Hội đồng trường thường xuyên giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

- Điểm mạnh nổi bật:

Trường Mầm non Mỹ Yên có đủ về số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có trình độ Đại học sư phạm, đã học qua lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ quản lý giáo dục và lớp Trung cấp lý luận chính trị. Các đồng chí trong Ban giám hiệu có thời gian công tác trong bậc học mầm non liên tục từ 14 năm trở lên, có bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Hằng năm có 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến trở lên trong đó có 20% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn được đẩy mạnh. Hằng năm trẻ trên địa bàn ra lớp tăng lên rõ rệt. Đó là những yếu tố quan trọng để nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục giao cho.

- Điểm yếu cơ bản:

Nhân viên y tế kiêm nhiệm công tác văn thư nên còn hạn chế từng mặt về công tác văn thư.

+ Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 5

+ Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Mở đầu:

Trường Mầm non Mỹ Yên được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2010 và đã được công nhận lại vào tháng 8 năm 2015.

Trường có khuôn viên riêng biệt, có cổng, biển trường, hàng rào, sân chơi phù hợp với điều kiện địa phương. Các công trình đảm bảo yêu cầu và thiết kế theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non: Có sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi, có phòng sinh hoạt chung và sử dụng làm phòng ngủ, hiên chơi đảm bảo yêu cầu cho trẻ hoạt động; có nhà vệ sinh; bếp ăn theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có khối phòng hành chính quản trị, có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 02/2010 và thông tư 34/2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tiêu chí 1: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

a) Có đủ diện tích đất hoặc diện tích sàn sử dụng theo quy định, các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;

b) Có biển tên trường, khuôn viên có tường, rào bao quanh;

c) Có nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có diện tích đất là 4.420m2 và có biên bản bàn giao đất của các cấp có thẩm quyền. Các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố, bán kiên cố tuy nhiên một số công trình, trần nhà đang có dấu hiệu xuống cấp [H1-1-02-04]; [H6-3-01-01].

* Chỉ số b: Khuôn viên nhà trường có hệ thống tường rào bao quanh, có biển tên trường theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non. Trong sân trường trồng nhiều cây cảnh, cây bóng mát tạo nên quang cảnh môi trường xanh- Sạch- Đẹp, sân chơi được quy hoạch thiết kế phù hợp cho trẻ vui chơi [H6-3-01-01].

* Chỉ số c: Nhà trường có nguồn nước sạch nông thôn, có giấy chứng nhận nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh đảm bảo hợp vệ sinh [H6-3-01-01]; [H6-3-01-02].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có diện tích mặt bằng thoáng mát, có hệ thống tường rào bao quanh, có hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình.

Nhà trường có khuôn viên cây xanh, cây cảnh xanh - sạch - đẹp, các công trình của nhà trưng được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Có cổng biển tên trưng, khuôn viên có tường, rào bao quanh và có nguồn nước sạch nông thôn có giấy chứng nhận nguồn nước sạch của ngành y tế và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh.

3. Điểm yếu:

Một số công trình xây dựng có dấu hiệu xuống cấp.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo nhà tờng có kế hoạch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tu bổ cơ sở vật chất đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Hội đồng trưng thường xuyên theo dõi giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt

                          Chỉ số b: Đạt

                          Chỉ số c: Đạt

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 2: Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu.

a) Diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp, có cây xanh tạo bóng mát;

b) Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập;

c) Khu vực trẻ chơi ngoài trời được lát gạch, láng xi măng hoặc trồng thảm cỏ; có ít nhất 5 loại đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp, sân trường có cây xanh được cắt tỉa đẹp, cây bóng mát tạo bóng mát sân trường [H6-3-01-01]. 

* Chỉ số b: Nhà trường có vườn cây, góc thiên nhiên giúp trẻ được thực hành chăm sóc, khám phá và học tập. Những hoạt động này thực sự đã đem đến cho trẻ nhiều niềm vui khi được đến trường [H6-3-01-01]. 

* Chỉ số c: Khu vực trẻ chơi ngoài trời được lát gạch. Sân trường có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ. Một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời đang xuống cấp do quá trình sử dụng nhiều năm [H6-3-01-01];          [H6-3-02-01].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp, có cây xanh tạo bóng mát. Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập. Sân chơi ngoài trời được lát gạch, có bồn hoa, cây cảnh, cây xanh tạo bóng mát cho trẻ được hoạt động và có 5 loại đồ chơi ngoài trời trở lên theo danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non.

3. Điểm yếu:

Một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời đang xuống cấp do quá trình sử dụng nhiều năm.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì các hoạt động, chăm sóc và tạo cảnh quan môi trường ngày càng thân thiện, hấp dẫn trẻ.

Nhà trường tiếp tục tham mưu với các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ trẻ tu sửa và mua sắm thêm đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.

Hội đồng trường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo đảm yêu cầu

a) Phòng sinh hoạt chung (có thể dùng làm nơi tổ chức ăn, ngủ cho trẻ) bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, có đủ đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động; có tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp;

b) Phòng ngủ bảo đảm diện tích trung bình cho một trẻ và có các thiết bị theo quy định tại Điều lệ trường mầm non;

c) Hiên chơi (vừa có thể là nơi tổ chức ăn trưa cho trẻ) bảo đảm quy cách và diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; lan can của hiên chơi có khoảng cách giữa các thanh gióng đứng không lớn hơn 0,1m.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có phòng sinh hoạt chung cho trẻ ở các lớp hoạt động và dùng làm nơi tổ chức ăn, ngủ cho trẻ, diện tích đảm bảo theo yêu cầu Điều lệ trường mầm non, phòng học đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng mát, nền được lát gạch hoa, không trơn trượt. Trong lớp học có đủ  bàn ghế, bảng, đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động. Các lớp được trang trí thay đổi theo chủ đề của các nội dung giáo dục phù hợp với trẻ, tuy nhiên một số lớp không có kho chứa đồ dùng đồ chơi nên trong lớp chưa được gọn gàng[H6-3-01-01]; [H6-3-03-01]

* Chỉ số b: Diện tích phòng ngủ của trẻ đảm bảo theo quy định của Điều lệ Trường mầm non, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có đầy đủ các đồ dùng trang thiết bị, phản ngủ, chiếu, chăn, gối phục vụ trẻ ngủ 

[H6-3-01-01]. 

* Chỉ số c: Các lớp học đều có hiên chơi đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có lan can bao quanh cao 0,8m, khoảng cách giữa các thanh gióng đứng là 0,1m thoáng mát và đầy đủ ánh sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ [H6-3-01-01].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đầy đủ phòng sinh hoạt chung dùng làm nơi học tập, ăn, ngủ cho trẻ được thiết kế đảm bảo theo yêu cầu của Điều lệ trường mầm non.

3. Điểm yếu:

Một số lớp học không có kho để đồ dùng nên việc sắp xếp để đồ dùng, đồ chơi còn trật hẹp, chưa gọn gàng.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và các năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu bằng cách nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí xây dựng thêm kho cho các lớp để đồ dùng cho trẻ.

Ban giám hiệu giám sát và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 4: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định.

a) Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật có diện tích tối thiểu 60 m2, có các thiết bị, đồ dùng phù hợp với hoạt động phát triển thẩm mỹ và thể chất của trẻ;

b) Có bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều; đồ dùng nhà bếp đầy đủ, bảo đảm vệ sinh; kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn;

c) Có nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm yêu cầu và thuận tiện cho sử dụng.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật nhưng được sử dụng làm phòng học cho trẻ do đó nhà trường đang thiếu phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật [H6-3-01-01]. 

* Chỉ số b: Trường có 1 bếp ăn được xây dựng theo quy trình một chiều, có đầy đủ đồ dùng nhà bếp, đảm bảo vệ sinh; có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Bếp ăn của trường hàng năm được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế [H6-3-01-01];             [H6-3-04-01].

* Chỉ số c: Có đủ công trình vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo yêu cầu và thuận tiện cho việc sử dụng, tuy nhiên do xây dựng lâu năm nên một số công trình vệ sinh đã xuống cấp [H6-3-01-01].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có bếp ăn sạch sẽ, thực hiện theo quy trình một chiều. Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn, hằng năm được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có hệ thống nhà vệ sinh cho cô và trẻ đảo bảo vệ sinh, thuận tiện sử dụng.

3. Điểm yếu:

Nhà trường thiếu phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật để tổ chức các hoạt động nghệ thuật cho trẻ.

Một số trang thiết bị trong nhà vệ sinh của một số lớp đang xuống cấp do thời gian sử dụng lâu ngày, nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục duy trì, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất  hiện có.

Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo nhà trường tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng thêm phòng thể chất, nghệ thuật cho trẻ hoạt động. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, tu sửa nâng cấp nhà vệ sinh đảm bảo cho công tác vệ sinh cho trẻ trong nhà trường.

Ban giám hiệu, Hội đồng trường giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Không đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá têu chí: Không đạt

Tiêu chí 5: Khối phòng hành chính quản trị bảo đảm yêu cầu.

a) Văn phòng trường có diện tích tối thiểu 30m2, có bàn ghế họp và tủ văn phòng, có các biểu bảng cần thiết; phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc và bàn ghế tiếp khách; phòng hành chính quản trị có diện tích tối thiểu 15m2, có máy vi tính và các phương tiện làm việc;

b) Phòng y tế có diện tích tối thiểu 12m2, có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khỏe trẻ, có bảng thông báo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, có bảng theo dõi tiêm phòng và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ;

c) Phòng bảo vệ, thường trực có diện tích tối thiểu 6m2, có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách; phòng dành cho nhân viên có diện tích tối thiểu 16m2, có tủ để đồ dùng cá nhân; khu để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ diện tích và có mái che.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Văn phòng trường có diện tích 60m2, có đủ bàn ghế họp và tủ văn phòng, có các bảng biểu cần thiết; phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có diện tích 15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc, bàn nghế tiếp khách; Có phòng hành chính quản trị 15m2 có máy vi tính, đầy đủ các phương tiện làm việc [H6-3-01-01].  

* Chỉ số b: Nhà trường có 01 phòng Y tế diện tích 12m2, có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ, có các bảng biểu thông báo các biện pháp can thiệp tích cực chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. Có kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ [H6-3-01-01]; [H6-3-05-01];  [H6-3-05-02].

* Chỉ số c: Nhà trường có phòng bảo vệ đạt yêu cầu, trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ dùng để phục vụ cho công tác bảo vệ. Có phòng nhân viên có tủ để đồ dùng cá nhân và luôn được vệ sinh sạch sẽ. Có nhà để xe có mái che dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tuy nhiên hiện diện tích nhà để xe không đảm bảo [H6-3-01-01].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ khối hành chính quản trị theo quy định của Điều lệ trường Mầm non. Các phòng chức năng có đủ bàn ghế, tủ văn phòng, các bảng biểu theo quy định và đầy đủ trang thiết bị làm việc, tiếp khách.

3. Điểm yếu:

Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên còn trật hẹp.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh để mở rộng nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hội đồng trường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 6: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

a) Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định và sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định phải bảo đảm tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ;

c) Hằng năm sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường có đầy đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định (Thông tư 02/2010 và thông tư 34/TT-BGD&ĐT ban hành). Giáo viên sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách có hiệu quả [H6-3-03-01]; [H6-3-06-01].

* Chỉ số b: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ, hằng năm nhà trường phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có trong thiên nhiên, nguyên vật liệu đã qua sử dụng. Giáo viên tích cực hưởng ứng làm được nhiều đồ dùng, đồ chơi tự tạo, đảm bảo tính giáo dục, an toàn và phù hợp với trẻ [H6-3-06-01]; [H6-3-06-02].

* Chỉ số c: Hằng năm, nhà trường có kế hoạch tu sửa, thay thế, bổ sung thiết bị đồ dùng đồ chơi. Kế hoạch này được triển khai chi tiết đến từng giáo viên để cùng có ý thức thực hiện. Việc nâng cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi còn hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp [H6-3-06-03].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồ dùng, đồ chơi hằng năm được bảo quản, thay thế bằng nhiều hình thức, giáo viên tích cực hưởng ứng làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, luôn đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên trên lớp.

Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ.

3. Điểm yếu:

Việc nâng cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi còn hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp. Đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên có giá trị sử dụng chưa cao.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Từ năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì, bảo quản tốt số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Tích cực tham mưu với các ban ngành đoàn thể, cha mẹ trẻ để có nguồn kinh phí nâng cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi đáp ứng yêu cầu của công tác chăm sóc giáo dục, khuyến khích giáo viên tích cực làm đồ dùng và đồ chơi tự tạo.

Ban giám hiệu nhà trường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 3

- Điểm mạnh nổi bật

Trường Mầm non Mỹ Yên là trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I do đó đối chiếu với tiêu chuẩn, nhà trường có cơ sở vật chất được xây dựng theo hướng kiên cố và bán kiên cố, có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo mọi điều kiện và thuận lợi cho các cháu vui chơi và học tập. Có được cơ sở vật chất như hiện nay là có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đóng góp của các bậc phụ huynh và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường Mầm non nên đã tạo dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với trẻ, góp phần làm cho nhà trường ngày càng hoàn thiện và phát triển.

- Điểm yếu cơ bản:

Nhà trường  còn một số hạn chế về diện tích đất sử dụng, cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng, còn thiếu phòng giáo dục thể chất, các phòng học nhà bán kiên cố, nhà vệ sinh đang xuống cấp, nhà để xe của cán bộ giáo viên còn chật hẹp.

+ Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 5

+ Số lượng tiêu chí không đạt: 1

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Mở đầu:

Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nhiều năm nay đã phát huy hiệu quả trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục. Ngoài ra mối quan hệ giữa nhà trường với xã hội và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng là những điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động. Đó là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành tích chung của nhà trường trong những năm qua.

Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

a) Có Ban đại diện cha mẹ trẻ em theo quy định tại Điều lệ trường mầm non;

b) Có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà;

c) Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và gia đình thường xuyên trao đổi thông tin về trẻ.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Hằng năm nhà trường có đủ Ban đại diện CMHS của các lớp, của trường. Ban đại diện CMHS hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non và Điều lệ Ban đại diện CMHS [H7-4-01-01]; [H7-4-01-02]; [H7-4-01-03].

* Chỉ số b: Nhà trường có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học. Hàng tháng lên kế hoạch và triển khai nội dung tuyên truyền tới cha mẹ trẻ, thông qua các giờ đón trả trẻ, các buổi họp, khẩu hiệu, tài liệu, tranh ảnh, trao đổi kịp thời giúp cho cha mẹ trẻ có kiến thức để chăm sóc trẻ khi ở nhà, tuy nhiên hiệu quả tuyên truyền còn chưa cao do một số phụ huynh thay đổi số điện thoại, đi làm xa [H4-1-08-04]; [H7-4-01-04].

* Chỉ số c: Giáo viên phụ trách các nhóm, lớp thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ăn, ngủ và các hoạt động hàng ngày của trẻ ở lớp với cha mẹ trẻ thông qua giờ đón, trả trẻ và qua điện thoại khi cần thiết. Hình thức này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp để chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện [H7-4-01-04]; [H1-1-02-01].

2. Điểm mạnh

 Hằng năm nhà trường có đủ Ban đại diện cha mẹ trẻ của các lớp, của nhà trường theo Điều lệ trường mầm non. Ban đại diện cha mẹ trẻ có kế hoạch hoạt động thường niên theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn tới cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên phụ trách các lớp thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ăn, ngủ và các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường với cha mẹ bằng nhiều hình thức.

3. Điểm yếu

Sự phối hợp của một số cha mẹ trẻ với giáo viên chưa được thường xuyên, kịp thời do cha mẹ trẻ đi làm ăn xa và thay đổi số điện thoại.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Trong năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường tích cực làm tốt công tác phối kết hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hội theo Điều lệ để làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Ban giám hiệu nhà trường giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương.

a) Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;

c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.

1. Mô tả hiện trạng:

* Chỉ số a: Nhà trường luôn tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội như: Hội chữ thập đỏ, hội khuyến học hỗ trợ, tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích trong học tập nhân dịp khai giảng năm học, tết Trung thu, tết Nguyên đán và tổng kết năm học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ [H3-1-03-05]; [H7-4-02-01].

* Chỉ số b: Nhà trường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân ở địa phương để làm công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất vì vậy đã được các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể nhiệt tình ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất như: Bắn mái tôn sân khấu, lan can hành lang nhà 2 tầng, để phục vụ cho trẻ trong  các hoạt động vui chơi, lễ hội. Tuy nhiên do đặc điểm của xã Mỹ Yên là xã thuần nông các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ít nên việc phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trẻ còn hạn chế [H7-4-02-02]; [H7-4-02-03]; [H7-4-02-04].

* Chỉ số c: Hằng năm, nhà trường thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn và đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, nhà trường tích cực trồng cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường  xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và thân thiện cho trẻ. Nhà trường thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ  đối xử công bằng với trẻ tại trường [H4-1-07-03]; [H7-4-02-03]; [H7-4-02-04]. 

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các tổ chức xã hội, cá nhân để góp phần thực hiện tốt các hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn cho trẻ.

3. Điểm yếu:

Việc phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục trẻ giáo dục trẻ còn hạn chế do số doanh nghiệp trên địa bàn xã ít, hoạt động nhỏ lẻ.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Trong năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo khắc phục mở rộng mặt bằng để hỗ trợ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.

Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.                    

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Đánh giá tiêu chí: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

- Điểm mạnh nổi bật:

Nhà trường chủ động phối hợp cha mẹ học sinh và tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn lực về vật chất và tinh thần giúp cho nhà trường có cơ sở khang trang, có cảnh quan môi trường sư phạm xanh - Sạch - Đẹp, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn thân thiện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Điểm yếu cơ bản:

Một số cha mẹ trẻ đi làm ăn xa chưa có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 2

+ Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Mở đầu:

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trẻ là vấn đề hết sức quan trọng. Có chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tốt thì trẻ mới phát triển một cách toàn diện. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ phản ánh chất lượng hoạt động chuyên môn của nhà trường. Vì vậy, trong nhiều năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Mỹ Yên đã không ngừng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và khẳng định chất lượng, giáo dục của nhà trường, nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường với các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh.

Tiêu chí 1: Trẻ có sự phát triển về thể chất phù hợp với độ tuổi.

a) Chiều cao, cân nặng phát triển bình thường;

b) Thực hiện được các vận động cơ bản, có khả năng phối hợp các giác quan và vận động;

c) Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc việc, cân, đo, khám sức khỏe, cho trẻ và theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng theo từng tháng, từng năm học, Kết quả tổng hợp số liệu về sức khỏe của trẻ trong năm học 2015- 2016 cho thấy có số trẻ phát triển bình thường là 96,1%; trẻ có chiều cao, cân nặng, phát triển chưa bình thường theo độ tuổi là 3,9% [H6-3-05-02]; [H8-5-01-01]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Qua sổ theo dõi đánh giá trẻ của trường hằng năm cho thấy có 93,4% trẻ có khả năng thực hiện các vận động cơ bản, biết phối hợp các giác quan và vận động, có kỹ năng khéo léo phù hợp với độ tuổi. Còn 6,6% trẻ chưa thực hiện được các vận động cơ bản, chưa thường xuyên phối các giác quan và vận động [H1-1-02-02]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: Qua quan sát và đánh giá các hoạt động của trẻ trên lớp cho thấy trên 90% trẻ có khả năng làm một số việc tự phục vụ trong giờ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh, sức khoẻ. Còn dưới 10% trẻ chưa có kỹ năng làm một số việc tự phục vụ trong ăn uống và vệ sinh cá nhân [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

96,1% trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường; 93,4% trẻ có khả năng thực hiện các vận động cơ bản, biết phối hợp các giác quan và vận động, có kỹ năng khéo léo phù hợp với độ tuổi; 90% trẻ làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ.

3. Điểm yếu:

Còn 3,9% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 3,8% trẻ chưa thực hiện được các vận động cơ bản, khả năng phối hợp giữa các giác quan và vận động, chưa có kỹ năng khéo léo phù hợp với từng độ tuổi. Còn 10% trẻ nhà trẻ chưa có kỹ năng làm một số việc tự phục vụ trong ăn uống và vệ sinh cá nhân.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Trong năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tốt việc đánh giá trẻ và cân, đo, khám, theo dõi sức khoẻ cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chỉ đạo giáo viên quan tâm đến chế độ sinh hoạt của trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ suy dinh dưỡng để trẻ phát triển tốt hơn.

Tổ chức các hội thi làm đồ dùng đồ chơi giúp trẻ phát triển các vận động. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nội dung phát triển vận động các nhóm cơ cho trẻ phù hợp với độ tuổi, bảo đảm củng cố, phát triển các kỹ năng vận động cho trẻ.

Thực hiện thường xuyên hoạt động rèn kỹ năng cho trẻ trong việc ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân nhằm hình thành và giáo dục ý thức, nền nếp, thói quen tốt cho trẻ.

Ban giám hiệu, y tế thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 2: Trẻ có sự phát triển về nhận thức phù hợp với độ tuổi.

a) Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh;

b) Có sự nhạy cảm, có khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đoán, phát hiện và giải quyết vấn đề;

c) Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ  số a: Qua kết quả đánh giá trẻ hằng năm của nhà trường: có 95,3% trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, trẻ đạt được các chỉ số về khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan qua thực hành, trải nghiệm, thông qua các bài tập [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Kết quả đánh giá có 95,3% trẻ có sự nhạy cảm có khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đoán, phát hiện và giải quyết vấn đề. Còn 4,7% trẻ chưa đạt do đặc điểm cá nhân, do môi trường gia đình nên trẻ chưa hứng thú khi giao tiếp với bạn bè và tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh, khả năng ghi nhớ, so sánh, phán đoán phát hiện và giải quyết vấn đề chưa thường xuyên [H1-1-02-02]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: Có 95,3 % trẻ có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và hình thành một số khái niệm. Còn 4,7% chưa đạt là do trẻ nhà trẻ còn nhỏ mới đi học đầu năm khả năng ghi nhớ còn hạn chế [H1-1-02-02]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

95,3% trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh; 95,3% trẻ có sự nhạy cảm có khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đoán, phát hiện và giải quyết vấn đề; 95,3% trẻ có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và hình thành một số khái niệm phù hợp với từng độ tuổi.

3. Điểm yếu:

Còn 4,7% trẻ chưa hứng thú, tích cực khi khám phá thế giới xung quanh. 4,7% trẻ chưa có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và Còn 4,7% trẻ nhút nhát, chưa có khả năng ghi nhớ, so sánh thường xuyên vì nhận thức của trẻ còn chậm.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo nhà trường kết hợp chặt chẽ hơn với cha mẹ trẻ, thường xuyên có các biện pháp khích lệ, động viên, tạo tâm lý phấn khởi, an toàn cho trẻ. Tuyên truyền cha mẹ trẻ đưa trẻ ra lớp từ lúc trẻ 2 tuổi, để trẻ được giao lưu với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động, trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, được thực hành trải nghiệm giúp trẻ hình thành những hiểu biết ban đầu về thế giới xung quanh, có khả năng ghi nhớ, so sánh thường xuyên.

Phó hiệu trưởng chuyên môn giám sát việc thực hiện kế hoạch.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

a) Nghe và hiểu được các lời nói trong giao tiếp hằng ngày;

b) Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết, tình cảm, thái độ bằng lời nói;

c) Có một số kỹ năng ban đầu về đọc và viết.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Kết quả đánh giá trẻ hằng năm có 95,2% trẻ nghe và hiểu được các lời nói giao tiếp hằng ngày. Còn 4,8% trong đó đa số là trẻ nhà trẻ còn nói ngọng, nói lắp và chưa biết cách diễn đạt, chưa thành thạo trong dùng lời nói để giao tiếp [H1-1-02-02]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Qua kết quả đánh giá có 95,2% trở lên trẻ có khả năng diễn đạt sự hiểu biết, tình cảm, thái độ bằng lời nói. 4,8% trẻ trong đó số đông là trẻ nhà trẻ còn nói ngọng, chưa thường xuyên diễn đạt sự hiểu biết, tình cảm, thái độ bằng lời nói [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: Từ kết quả đánh giá các chỉ số về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ của trẻ qua các năm có 95,2% trẻ có một số kỹ năng ban đầu về đọc và viết. Còn lại 4,8% trẻ trong đó đa số là trẻ 3 tuổi và trẻ nhà trẻ còn ngọng, phát âm chưa chuẩn, kỹ năng cầm bút chưa đúng [H1-1-02-02]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

95,2% trẻ đạt được các chỉ số về nghe và hiểu được các lời nói giao tiếp theo từng độ tuổi. 95,2% trở lên trẻ có khả năng diễn đạt sự hiểu biết, tình cảm, thái độ bằng lời nói và 95,2% trẻ có một số kỹ năng ban đầu về đọc và viết phù hợp với độ tuổi

3. Điểm yếu:

Còn 4,8% trẻ nói ngọng, nói lắp và chưa biết cách diễn đạt và dùng lời nói để giao tiếp.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm học tiếp theo nhà trường có kế hoạch phối hợp cùng cha mẹ trẻ có các biện pháp giáo dục như: Tận dụng thời gian vui chơi cùng trẻ, tích cực trò chuyện với trẻ khuyến khích cho trẻ nói nhiều, sửa ngọng cho trẻ, rèn ngôn ngữ ở các hoạt động phát triển ngôn ngữ, khích lệ để trẻ dùng lời nói mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, giáo viên cần quan tâm gần gũi, trò chuyện cùng trẻ nhiều hơn để rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ.

Phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 4: Trẻ có sự phát triển về thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.

a) Chủ động, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động văn nghệ;

b) Có một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động âm nhạc và tạo hình;

c) Có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc và tạo hình.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Kết quả đánh giá trẻ các năm có 96,8% trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động văn nghệ như: Hoạt động tại lớp, các ngày lễ, ngày hội do nhà trường tổ chức như: "Hội khỏe măng non", "Vui Tết Trung thu"; "Bé vui hội xuân", hoặc qua các giờ hoạt động tập thể tại nhóm, lớp. Còn 3,2% trẻ chưa mạnh dạn, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H8-5-04-01]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Có 96,8% trẻ có một số kĩ năng cơ bản về âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi, Còn 3,2% trẻ hạn chế về kiến thức và kỹ năng trong các hoạt động âm nhạc và tạo hình như: Hát chưa đúng giai điệu, nhịp điệu bài hát, vỗ tay chưa đúng nhịp, đúng phách, kỹ năng nặn, vẽ, xé dán chưa đạt yêu cầu           [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H8-5-01-03]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: Qua kết quả đánh giá trẻ cho thấy: 96,8% trẻ có khả năng cảm nhận và biết thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi. Còn 3,2% trẻ hạn chế về cảm nhận và thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc như hát chưa đúng giai điệu, nhịp điệu bài hát, vỗ tay chưa đúng nhịp, đúng phách, hoạt động tạo hình: Kỹ năng nặn, vẽ, xé dán còn hạn chế       [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H8-5-01-03]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

Trẻ tích cực, chủ động, hứng thú tham gia các hoạt động văn nghệ như: Múa, hát, đọc thơ, kể chuyện, ca dao, đồng dao...Có 96,8% trẻ đạt các chỉ số yêu cầu cơ bản về lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, có một số kĩ năng cơ bản về âm nhạc và tạo hình; 96,8% trẻ có khả năng cảm nhận và biết thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi

3. Điểm yếu:

Còn 3,2% trẻ hạn chế về kỹ năng trong âm nhạc và tạo hình như: hát chưa đúng giai điệu, nhịp điệu bài hát, vỗ tay chưa đúng nhịp, đúng phách; kỹ năng nặn, vẽ các nét cong, xé dải, xé lượn còn vụng về. Còn 3,2% trẻ chưa mạnh dạn tự tin, hạn chế về cảm nhận và thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc trước đông người

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn một cách chi tiết, tổ chức tốt các chuyên đề về âm nhạc, tạo hình để giáo viên hướng dẫn trẻ về các kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của từng độ tuổi.

Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể thao, các hội thi...để trẻ có cơ hội thể hiện các kỹ năng về âm nhạc và tạo hình.

Ban giám hiệu theo dõi, giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 5: Trẻ có sự phát triển về tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi.

a) Tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân;

b) Thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập;

c) Mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a:  Thông qua các hoạt động của trẻ trên lớp, nhất là trong các hoạt động vui chơi của trẻ, kết quả đánh giá có 95,1 % số trẻ luôn mạnh dạn, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi. Song bên cạnh đó còn 4,9% trẻ chưa biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Trẻ thân thiện, biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi đạt 95,1%. Bên cạnh đó còn 4,9% trẻ còn nhút nhát chưa biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: 95,1% trẻ mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, biết chào hỏi lễ phép với người lớn. Còn 4,9% trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn khi giao tiếp [H1-1-02-02]; [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

 95,1 % số trẻ luôn mạnh dạn, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân;  95,1% số trẻ luôn hợp tác với bạn bè trong các hoạt động vui chơi, học tập thông qua các trò chơi phân vai theo chủ đề, các trò chơi vận động, trò chơi học tập, trò chơi dân gian phù hợp với từng độ tuổi; 95,1% trẻ mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, biết chào hỏi lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi

3. Điểm yếu:

Còn 4,1% trẻ chưa biết bày tỏ các ý kiến cá nhân, diễn đạt ý kiến chưa rõ ràng; trẻ nhút nhát chưa hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt vui chơi chưa mạnh dạn khi giao tiếp

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm học tiếp theo nhà trường có những biện pháp tích cực để giáo dục trẻ, giúp trẻ thân thiện với bạn bè và mọi người xung quanh như: Quan tâm hướng dẫn cụ thể và tạo các tình huống, cơ hội trong các giờ hoạt động, để các cháu chủ động bày tỏ ý kiến của mình, mạnh dạn hơn khi giao tiếp và biết diễn đạt ý kiến rõ ràng. Kết hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để tạo môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ.

Ban giám hiệu, tổ chuyên môn giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 6: Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

a) Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, gia đình và những nơi công cộng, có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhân;

b) Quan tâm, thích được chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vật nuôi;

c) Có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Có 95,1% trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, gia đình và những nơi công cộng, có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhân, còn 4,9% trẻ  chưa có thói quen vệ sinh cá nhân và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nơi công cộng [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số b: Có 95,1% trẻ biết quan tâm, thích được chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vật nuôi, còn 4,9% trẻ chưa thường xuyên quan tâm chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vật nuôi [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

* Chỉ số c: Có 95,1% trẻ có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn. Bên cạnh đó còn 4,9% trẻ chưa thường xuyên có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn [H4-1-08-05]; [H8-5-01-02]; [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

95,1% trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, gia đình và những nơi công cộng, có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhân; 95,1% trẻ quan tâm, thích được chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vật nuôi; Trẻ có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn

3. Điểm yếu:

Còn 4,9% trẻ chưa tự giác trong việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016 - 2017 và những năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục tuyên truyền các nội dung giáo dục giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Phối hợp cùng gia đình để giáo dục các cháu có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân; quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông và tuyên truyền phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho các cháu khi chở cháu ngồi trên xe gắn máy.

Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt của trẻ, thường xuyên rèn nề nếp vệ sinh cá nhân cho trẻ, giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường mọi lúc mọi nơi, biết các quy định về an toàn giao thông.

Ban giám hiệu và tổ chuyên môn giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 7: Trẻ được theo dõi và đánh giá thường xuyên.

a) Tỷ lệ chuyên cần của trẻ 5 tuổi đạt ít nhất 80% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đạt ít nhất 90% đối với các vùng khác; tỷ lệ chuyên cần của trẻ ở các độ tuổi khác đạt ít nhất 75% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đạt ít nhất 85% đối với các vùng khác;

b) Có ít nhất 98% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non;

c) Có 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: Tỷ lệ chuyên cần của trẻ 5 tuổi hằng năm đạt 95%. Trẻ dưới 5 tuổi chuyên cần hằng năm đạt trên 92%. Còn 5% trẻ 5 tuổi và dưới 8% trẻ ở độ tuổi khác chưa đi học đều, chưa đạt tỷ lệ chuyên cần [H9-5-07-01].

 * Chỉ số b: Hằng năm nhà trường có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình Giáo dục mầm non theo quy định và đủ điều kiện vào trường tiểu học [H1-1-02-02]; [H9-5-07-02]; [H9-5-07-03].

* Chỉ số c: Hằng năm 100% trẻ 5 tuổi trong nhà trường được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi [H9-5-07-04].

2. Điểm mạnh:

Hằng năm trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 95%, trẻ dưới 5 tuổi đạt 92%, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình Giáo dục mầm non theo quy định, có đầy đủ điều kiện vào trường tiểu học và được theo dõi đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

3. Điểm yếu:

Còn 5% trẻ 5 tuổi và dưới 8% trẻ dưới 5 tuổi chưa đi học đều, chưa đạt tỷ lệ chuyên cần, một số cha mẹ trẻ chưa thực sự quan tâm đến trẻ.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì tốt việc huy động trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 95% trở lên, trẻ dưới 5 tuổi đạt 90 % trở lên, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non theo quy định, có đầy đủ điều kiện vào trường tiểu học.

Tuyên truyền vận động để cha mẹ trẻ quan tâm hơn nữa việc cho trẻ đi học đều để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của trẻ.

Phó hiệu trưởng và tổ chuyên môn giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng.

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                           Chỉ số b: Đạt;

                           Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 8: Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được quan tâm chăm sóc.

a) 100% trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng; có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì;

b) Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đều dưới 10%;

c) Ít nhất 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ.

1. Mô tả hiện trạng

* Chỉ số a: 100% trẻ bị suy dinh dưỡng của nhà trường được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ; Nhà trường có các biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khoẻ cho trẻ béo phì  [H1-1-02-02]; [H6-3-05-01]; [H8-5-01-01];

* Chỉ số b: Hằng năm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm xuống còn 3,7% [H8-5-01-01].

* Chỉ số c: Trẻ khuyết tật hòa nhập hằng năm được đánh giá có tiến bộ   [H1-1-02-02]. 

2. Điểm mạnh:

100% trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nhà trường có các biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khoẻ cho trẻ béo phì.

3. Điểm yếu:

Còn 3,9 % trẻ bị suy dinh dưỡng do trẻ bị sinh thiếu tháng, hay mắc một số bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp nên hấp thu dinh dưỡng kém, một số cha mẹ trẻ đi làm xa nên chưa có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo tiếp tục duy trì tốt chế độ chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Giáo viên nuôi dưỡng tiếp tục duy trì tốt việc chế biến, tổ chức các bữa ăn an toàn cho trẻ, giáo viên các nhóm lớp chú ý quan tâm tới trẻ nhiều hơn trong giờ ăn, giờ ngủ và các hoạt động khác.

Làm tốt công tác tuyên truyền nuôi con theo khoa học cho các bậc phụ huynh. Thực hiện nhanh chóng các chế độ hỗ trợ của nhà nước đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các gia đình có điều kiện chăm sóc con em mình tốt hơn. Quan tâm hơn nữa tới trẻ em dân tộc thiểu số.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên y tế thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng

5. Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt;

                          Chỉ số b: Đạt;

                          Chỉ số c: Đạt.

* Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 5

- Điểm mạnh nổi bật:

Trường mầm non Mỹ Yên trong những năm qua  thực hiện tốt chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch năm sau cao hơn năm trước.

Trẻ được phát triển toàn diện về các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ trong môi trường giáo dục có chất lượng, phù hợp yêu cầu chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo đúng độ tuổi, trên cơ sở thực hiện tốt đánh giá sự phát triển của trẻ ở từng độ tuổi, theo giai đoạn và đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt  Bộ tiêu chí thực hành đánh giá sự phát triển của trẻ áp dụng quan điểm Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đa số trẻ có nề nếp, thói quen, kỹ năng tốt trong các hoạt động học tập, vui chơi, lao động, vệ sinh. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. Tỷ lệ trẻ nằm trong kênh bình thường cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng luôn dưới 7%. Nhà trường có các biện pháp nhằm hạn chế tăng cân và đảm bảo sức khoẻ trẻ béo phì. Thu hút được 50% số trẻ khuyết tật học hòa nhập.

- Điểm yếu cơ bản:

Một số cha mẹ trẻ đi làm xa không có sự phối hợp giữa giáo viên và gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ vì vậy vẫn còn 3,9% trẻ chưa phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao, 4,9% trẻ chưa tự giác trong vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, 4,7% trẻ hạn chế trong phát triển nhận thức, còn 3,2% trẻ hạn chế về phát triển thẩm mỹ.

+ Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 8

+ Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

III. KẾT LUẬN CHUNG

Các thành quả về hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường đã đạt được trong 5 năm qua, đối chiếu với bộ tiêu chuẩn đánh giá Trường Mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong quá trình đánh giá, nhà trường đã được những kết quả cụ thể về các tiêu chí và các chỉ số như sau:

1. Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt

      Số lượng các chỉ số đạt: 86/87 chiếm tỷ lệ: 98,9%

      Số lượng chỉ số không đạt: 1/87 chiếm tỷ lệ: 1,1%.

2. Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt

       Số lượng các tiêu chí đạt: 28/29 chiếm tỷ lệ: 96,5%

       Số lượng các tiêu chí không đạt: 1/29 chiếm tỷ lệ: 3,5%

3. Cấp độ đánh giá nhà trường đạt được

Căn cứ theo Điều 22, chương II của Thông tư số 25/2014/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non, trường Mầm non Mỹ Yên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Trong quá trình kiểm định chất lượng trường mầm non, nhà trường đã triển khai và tiến hành công tác tự đánh giá để tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, trong quá trình tự đánh giá nhà trường có những điểm mạnh cơ bản đó là: Có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định Điều lệ trường mầm non, cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đề ra, nhà trường quản lý tốt công tác chuyên môn, công tác tài chính, tài sản theo quy định. Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học được đảm bảo. Đặc biệt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được duy trì. Các tổ Chuyên môn và tổ Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Ban giám hiệu nhà trường có năng lực, năng động, sáng tạo trong công tác, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác, luôn đoàn kết giúp đỡ, thân thiện, cởi mở. Chất lượng các giờ hoạt động được đánh giá xếp loại khá, giỏi. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng đầy đủ đúng  mọi quyền lợi theo quy định hiện hành. Cơ sở vật chất của nhà trường được trang bị đầy đủ, khang trang, sạch đẹp. Nhà trường luôn phối kết hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể, với phụ huynh học sinh trong trường. Ban giám hiệu tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo để xây dựng cơ sở vật chất, lớp học, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đủ điều kiện để nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ có sự chuyển biến rõ rệt, trẻ chăm ngoan, mạnh dạn, nhanh nhẹn, thông minh, tích cực tham gia vào các hoạt động một cách sôi nổi và có nề nếp.

Bên cạnh những điểm mạnh nêu trên nhà trường còn có những hạn chế sau: Nhà trường thiếu nhân viên nấu ăn nên phải thuê cô nuôi. Phòng nhân viên, phòng hành chính quản trị còn chưa đủ diện tích theo quy định, còn thiếu phòng giáo dục nghệ thuật cho trẻ hoạt động.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trường Mầm non Mỹ Yên không ngừng cố gắng phát huy những điểm mạnh đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế. Mặt khác, nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên lãnh đạo nhà trường đã có sự quan tâm, chỉ đạo đồng đều các hoạt động như: Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, cũng như phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, góp phần vào việc chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Qua công tác tự đánh giá chúng tôi nhận thấy tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non, được quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, để báo cáo về chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác. Qua đó, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn để nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp hơn, nhằm đạt được mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Công tác tự đánh giá không chỉ giúp nhà trường có cái nhìn tổng quát về thực trạng chất lượng các hoạt động giáo dục trong trường mà còn giúp chúng ta hiểu rõ mức độ yêu cầu cần đạt được của từng chỉ số, từng tiêu chí.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Mỹ Yên không ngừng cố gắng, duy trì và phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, quan tâm chỉ đạo đồng đều các hoạt động về quản lý tài chính, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phối hợp tốt với các lực lượng, các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, tạo thành sức mạnh tổng hợp để nhà trường không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng.

                             Mỹ Yên, ngày  25 tháng 02  năm 20 17

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                               

                                                                                      Hà Lan Hương


Phần III: Phụ lục

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

1

[H1-1-01-01]

QĐ bổ nhiệm HT, PHT

01-03-2017

UBND huyện Đại Từ

2

[H1-1-01-02]

QĐ thành lập HĐ trường

01-03-2017

Trường MN Mỹ Yên

3

[H1-1-01-03]

QĐ thành lập HĐ thi đuan khen thưởng

14-11-2016

Trường MN Mỹ yên

4

[H1-1-01-04]

QĐ thành lập HĐ chấm SKKN

15-05-2015

Trường MN Mỹ Yên

5

[H1-1-01-05]

QĐ thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng

06-09-2016

Trường MN Mỹ Yên

6

[H1-1-01-06]

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường

01-09-2016

Trường MN Mỹ Yên

7

[H1-1-01-07]

Hồ sơ quản lý nhân sự

01-09-2016

Trường MN Mỹ Yên

Lưu tại phòng hiệu trưởng

8

[H1-1-01-08]

QĐ kiện toàn chi ủy Chi Bộ trường Mầm non

20-01-2016

Đảng ủy xã Mỹ Yên

9

[H1-1-01-09]

Nghị quyết Đại hội Công đoàn

16-10-2015

Công đoàn Trường MN Mỹ Yên

10

[H1-1-01-10]

Quyết định thành lập, nghị quyết Đoàn TN

22-08-2013

BCH đoàn xã Mỹ Yên

11

[H1-1-02-01]

Sổ theo dõi trẻ đến lớp

01-03-2017

Trường MN Mỹ Yên

12

[H1-1-02-02]

Hồ sơ quản lý trẻ hòa nhập

29-04-2016

Trường MN Mỹ Yên

13

[H1-1-02-03]

Bảng thống kê số lớp, số trẻ

30-09-2016

Trường MN Mỹ Yên

14

[H1-1-02-04]

Biên bản bàn giao CSVC giữa nhà trường với địa phương

31-08-2015

Trường mầm non Mỹ yên

15

[H2-1-03-01]

Kế hoạch tổ chuyên môn

04-09-2015

Trường Mầm non Mỹ Yên

16

[H2-1-03-02]

Sổ bồi dưỡng chuyên môn

01-09-2016

Trường mầm non Mỹ yên

17

[H3-1-03-03]

Nghị quyết tổ chuyên môn

29-05-2016

Trường Mầm non Mỹ yên

18

[H3-1-03-04]

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, thường xuyên

4-09-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

19

[H3-1-03-05]

Báo cáo tổng kết năm học

28-5-2016

Trường Mầm non Mỹ yên

20

[H3-1-03-06]

Biên bản đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên

30-5-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

21

[H4-1-04-01]

Báo cáo công tác Đảng

05-12-2016

Chi bộ Mầm non Mỹ Yên

22

[H4-1-04-02]

Sổ công văn đi

02-9-2016

Trường mầm non Mỹ Yên


23

[H4-1-04-03]

Bằng khen, giấy khen của nhà trường

22 – 3- 2017

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại văn phòng

24

[H4-1-04-04]

Báo cáo của ban thanh tra nhân dân

16-10-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

25

[H4-1-04-05]

Báo cáo Công đoàn

12-10-2016

Trường mầm non Mỹ Yên

26

[H4-1-05-01]

Hệ thống hồ sơ sổ sách theo Điều 25 Điều lệ trường mầm non

03-09-2016

Trường mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng Hiệu phó

27

[H4-1-05-02]

Báo cáo công tác văn thư

21-05-2015

Trường Mầm non MỸ Yên

28

[H4-1-05-03]

Biên bản kiểm tra thi đua hàng năm

25-11-2014

Trường Mầm non MỸ Yên

29

[H4-1-05-04]

Danh sách thi đua khen thưởng

25-7-2015

Phòng GD&ĐT Đại Từ

30

[H4-1-06-01]

Kế hoạch năm học

05-09-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

31

[H4-1-06-02]

Báo cáo + Biên bản kiểm tra tài chính

28-12-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng kế toán

32

[H4-1-07-01]

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự

28-08-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

33

[H4-1-07-02]

Hợp đồng bảo vệ

01-08-2014

Trường mầm non Mỹ Yên

34

[H4-1-07-03]

Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

03-08-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

35

[H4-1-07-04]

Kế hoạch phòng chống cháy nổ

03-08-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

36

[H4-1-07-05]

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, ngộc độc thực phẩm

03-08-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

37

[H4-1-07-06]

Giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

03-9-2016

UBND huyện Đại từ

38

[H4-1-08-01]

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ hội

01-09-2016

Trường mầm non Mỹ Yên

39

[H4-1-08-02]

Nghị quyết trường

28-02-2016

Trường mầm non Mỹ Yên

40

[H4-1-08-03]

Kế hoạch tổ chức cho trẻ đi thăm quan

05-09-2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

41

[H4-1-08-04]

Bảng tuyên truyền của các nhóm lớp

01-08-2016

Trường mầm non Mỹ Yên

Lưu tại các lớp

42

[H4-1-08-04]

Kế hoạch giáo dục

01-09-2016

Giáo viên

Lưu tại các lớp

43

[H5-2-01-01]

Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

06 - 02 - 2017

Trường mầm non Mỹ Yên

44

[H5-2-01-02]

Văn bằng giấy chứng nhận, chứng chỉ của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

20 - 09 - 2008

Trường cao đẳng SP TN

45

[H5-2-01-03]

Bằng khen, giấy khen của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm .

Từ năm 2012 đến 2016

Trung tâm giáo dục thường xuyên Bắc Thái

46

[H5-2-01-04]

Kết quả đánh giá xếp loại chuẩn HT, PHT.

Từ năm 2012 đến 2016

Phòng GD & ĐT Đại Từ

47

[H5-2-02-01]

Quyết định phân công nhiệm vụ CB,GV,NV

Từ năm 2012 đến 2016

Trường MN Mỹ Yên

48

[H5-2-02-02]

Danh sách giáo viên của nhà trường

Từ năm 2016 - 2017

Trường MN Mỹ Yên

49

[H5-2-02-03]

Bằng tốt nghiệp sư phạm của giáo viên.

003523;0029639;0006378

0029876;003591;0001757;0003925;0028320;0022380;00039380022444;00256633;B159239;0014859;B159221;003587;0003940;0022232;003578;0028326;A0081099;A497205;002567;A48666;003541; B159567

Trường CĐSP Thái Nguyên, Trường ĐHSP Thái Nguyên

50

[H5-2-03-01]

Danh sách giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện hàng năm

Từ năm 2012 đến 2016

Trường MN Mỹ Yên

51

[H5-2-03-02]

Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện hàng năm

Từ năm 2012 đến 2016

Phòng GD & ĐT Đại Từ

52

[H5-2-03-03]

Bảng lương của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Từ năm 2012 đến 2016

Trường MN Mỹ Yên

Lưu phòng kế toán

53

[H5-2-04-01]

Danh sách nhân viên, bằng tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen.

Từ năm 2012 đến 2016

Trường MN Mỹ Yên

54

[H5-2-04- 02]

Hợp đồng cô nuôi

Từ năm 2016 - 2017

Trường MN Mỹ Yên

Lưu tại phòng HT

55

[H5 -2-05- 01]

Hồ sơ quản lý bán trú

Từ năm 2011 - 2016

Trường MN Mỹ Yên

Lưu tại phòng PHT

56

[H5 -2-05- 02]

Hồ sơ thực hiện chính sách của trẻ

Năm 2016 - 2017

Trường mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng KT

57

[H5-2-05-03]

Hồ sơ quản lý trẻ

Năm 2016-2017

Trường mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng Phó HT

58

[H6-3-01-01]

Sơ đồ tổng thể, hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

01-10-2014

Trường Mầm non Mỹ Yên

59

[H6-3-01-02]

Chứng nhận nguồn nước sạch

01-09-2014

Trường Mầm non Mỹ Yên

60

[H6-3-02-01]

Thống kê danh mục đồ chơi ngoài trời

Năm 2016-2017

Trường Mầm non Mỹ Yên

61

[H6-3-03-01]

Hồ sơ quản lý tài sản, CSVC tài chính

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng KT

62

[H6-3-03-03]

Ảnh chụp hiên chơi của trẻ

10-08-2015

Trường Mầm non Mỹ Yên

63

[H6-3-04-01]

Giấy chứng nhận bếp ăn đủ ĐK vệ sinh ATTP

01-08-2014

Trường Mầm non Mỹ Yên

64

[H6-3-05-01]

Hồ sơ chăm sóc sức khỏe trẻ

10-08-2015

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng y tế

65

[H6-3-05-02]

Biểu đồ tăng trưởng của trẻ

10-08-2015

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại các lớp

66

[H6-3-06-01]

Sổ theo dõi tài sản các nhóm lớp

01- 09-2012

Trường Mầm non Mỹ Yên

67

[H6-3-06-02]

Kế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

68

[H6-3-06-03]

Chứng từ kế toán về việc chi thay thế sửa chữa trang thiết bị…

30-05-2015

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại phòng KT

69

[H7-4-01-01]

Biên bản họp cha mẹ học sinh

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

70

[H7-4-01-02]

Kế hoạch hoạt động hội cha mẹ học sinh

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

71

[H7-4-01-03]

Báo cáo tổng kết hội cha mẹ học sinh

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

72

[H7-4-01-04]

Sổ tuyên truyền

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

73

[H7-4-02-01]

Văn bản của nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

74

[H7-4-02-02]

Kế hoạch thu chi các khoản thỏa thuận

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

75

[H7-4-02-03]

Báo cáo của nhà trường, các tổ chức đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

76

[H7-4-02-04]

Sổ ghi nhận tấm lòng vàng

Từ năm 2011 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

77

[H8-5-01-01]

Tổng hợp sức khỏe trẻ

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

78

[H8-5-01-02]

Sổ tổng hợp đánh giá trẻ cuổi độ tuổi

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

79

[H8-5-01-03]

Sản phẩm của trẻ

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

Lưu tại các lớp

80

[H8-5-04-01]

Ảnh các hoạt động lễ hội của trẻ

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

81

[H9-5-07-01]

Sổ tổng hợp trẻ chuyên cần

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

82

[H9-5-07-02]

Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

83

[H9-5-07-03]

Báo cáo phổ cập

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên

84

[H9-5-07-04]

Sổ tổng hợp đánh giá trẻ theo bộ chuẩn 5 tuổi

Từ năm 2012 đến 2016

Trường Mầm non Mỹ Yên


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 29
Tháng 09 : 909
Năm 2021 : 9.467