Tuesday, 15/06/2021 - 11:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

Ba công khai thưc hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020

 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 
 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Chương: 622  
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 ......., ngày .... tháng .... năm ...... 
 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 
 Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
 Số thu phí, lệ phí     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại     
 1Chi sự nghiệp     
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 2Chi quản lý hành chính     
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 BDự toán chi ngân sách nhà nước 1783460278   
 INguồn ngân sách trong nước 1783460278   
 1Chi quản lý hành chính     
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở     
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng     
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1783460278   
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1469370278   
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 314090000   
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 IINguồn vốn viện trợ     
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 IIINguồn vay nợ nước ngoài     
 
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
 

 

 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên 
 Chương: 622 
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 
 (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….) 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
 Số thu phí, lệ phí    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại    
 1Chi sự nghiệp    
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 2Chi quản lý hành chính    
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 BQuyết toán chi ngân sách nhà nước17834602781783460278  
 INguồn ngân sách trong nước17834602781783460278  
 1Chi quản lý hành chính    
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề17834602781783460278  
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên14693702781469370278  
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên314090000314090000  
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên 
 Chương: 622 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 IINguồn vốn viện trợ    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 IIINguồn vay nợ nước ngoài    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 

 

 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên Biểu số 4 
 Chương: 622 Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 
  
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 
 Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 01/10/2020 
 (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….) 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Đơn vị tính: Triệu đồng 
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó 
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ 
 IQuyết toán thu      
 ATổng số thu5858    
 1Số thu phí, lệ phí      
 11Lệ phí      
 12Phí      
 2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ5858    
 3Thu sự nghiệp khác      
 BChi từ nguồn thu được để lại3636    
 1Chi từ nguồn thu phí được để lại      
 11Chi sự nghiệp ……………….      
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 12Chi quản lý hành chính      
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ3636    
 3Hoạt động sự nghiệp khác      
 CSố thu nộp NSNN      
 1Số phí, lệ phí nộp NSNN      
 11Lệ phí      
 12Phí      
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
 3Hoạt động sự nghiệp khác      
 IIQuyết toán chi ngân sách nhà nước      
 1Chi quản lý hành chính      
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
 2Nghiên cứu khoa học      
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ      
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia      
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ      
  - Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở      
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng      
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề      
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên 
 Chương: 622 
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó 
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ 
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình      
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 5Chi bảo đảm xã hội      
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 6Chi hoạt động kinh tế      
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường      
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn      
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao      
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 11Chi Chương trình mục tiêu      
 111Chi Chương trình mục tiêu quốc gia      
 112Chi Chương trình mục tiêu      
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 25
Tháng 06 : 482
Năm 2021 : 3.074