Sunday, 19/09/2021 - 16:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

Kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh năm học 2020 - 2021

 

 

Phßng gd®t ®¹i tõ

Tr­êng mÇm non mü yªn

 

 

Số: 103b/KH-MN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

Mỹ Yên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

 

KÕ HO¹CH

Thu - chi c¸c kho¶n đóng góp của phụ huynh học sinh

n¨m häc 2020 - 2021

 

- Căn cứ Công văn số 473/PGDĐT ngày 10/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021.

- C¨n cø vµo kÕt qu¶ quyÕt to¸n c¸c kho¶n tháa thuËn n¨m häc 2019 – 2020 t¹i phiªn häp Ban ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh  ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2020.

- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020 - 2021 cña nhµ tr­êng vµ Biªn b¶n häp Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ngµy 14/09/2020 thèng nhÊt tho¶ thuËn c¸c kho¶n đóng góp của phụ huynh häc sinh ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng vµ phô huynh häc sinh.

§Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ cña nhµ tr­êng, Tr­êng MÇm non Mü Yªn kÕt hîp víi Héi PHHS x©y dùng kÕ ho¹ch thu - chi c¸c kho¶n thu tho¶ thuËn và các khoản thu hộ, chi hộ cña häc sinh n¨m häc 2020 - 2021 cô thÓ nh­ sau:

I. Các khoản thu theo quy định

1. Tiền học phí: (Thu 9 tháng/năm)

Mức thu:

- Nhà trẻ: 40.000đ/tháng x 9 tháng = 360.000đ

- Mẫu giáo: 25.000đ/tháng x 9 tháng = 225.000đ

II. Các khoản thoả thuận:

1. Tiền nước uống:

Tån n¨m häc tr­íc:                                                    8.000đ

- Dù thu: 390 häc sinh x 30.000®                                   = 11.700.000®

- Dù kiÕn chi:                                                   = 11.660.000đ

+ Mua n­íc uèng cho trÎ:        1.450 bình x 8.000đ                        = 11.660.000®

- Tån:                                                                         48.000đ

2. Tiền chăm sóc bán trú:

- Tån n¨m häc tr­íc:                                                                         0đ

- Dù thu: 390 häc sinh x 180.000®                                 = 70.200.000®

- Dù kiÕn chi:                                                  = 70.200.000®

( cã danh môc chi tiÕt kÌm theo)

- Tån:                                                                        0 ®ång

3. Tin ăn: 15.000đ/ngày/học sinh (Chi cho trẻ ăn NT: 3 bữa/ngày; MG: 2 bữa/ngày).

III. Các khoản thu hộ, chi hộ

  1. TiÒn ®å dïng häc tËp, ®å ch¬i, häc liÖu (Theo Th«ng t­ 02/2010/TT – BGDĐT):

- Tån n¨m häc tr­íc:                                                                         0đ

- Dù thu: 390 häc sinh x 150.000®                                 = 58.500.000®

- Dù kiÕn chi:                                                 = 58.500.000®

( cã danh môc chi tiÕt kÌm theo)

IV. Các khoản thu hộ:

1. Quỹ ban đại diện hội cha mẹ học sinh: phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp, ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý thu, chi theo Điều lệ và nghị quyết của Hội cha mẹ học sinh. Phụ huynh các lớp nộp tiền quỹ Hội sau đó trích nộp 60% tổng thu lên Hội phụ huynh học sinh của trưởng, số còn lại 40% tổng thu giữ lại hoạt động tại quỹ Hội phụ huynh học sinh của lớp.

2. Tiền bảo hiểm thân thể: Tự nguyện (từ 70.000đ đến 120.000đ). Nộp cho công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên.

Trªn ®©y lµ kế hoạch thu - chi c¸c kho¶n đóng góp của phụ huynh học sinh Tr­êng MÇm non Mü Yªn đã được thông qua hội đồng sư phạm nhà trường và toàn thể phụ huynh học sinh năm học 2020 - 2021. RÊt mong ®­îc sù tham gia gãp ý cña c¸c cÊp ®Ó c«ng t¸c thu và qu¶n lý quü cña nhµ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n.

N¬i nhËn:

- UBND x· (B/c);

- L·nh ®¹o PGD, tæ tµi vô PGD (B/c);

- Ban TC tr­êng, BTT Héi phô huynh (T/h);

- L­u VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hà Lan Hương

                                                                                  

DANH MỤC MUA ĐỒ DÙNG CHĂM SÓC BÁN TRÚ
 NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo KH số 103b/KH - MN ngày 16 tháng 9 năm 2020 của trường Mầm non Mỹ Yên)
STTNội dungĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá Thành tiềnGhi chú
1Chổi chít Cái3036.0001.080.000 
2Chổi lau nhàCái3085.0002.550.000 
3Xô nhựa Cái325.00075.000 
4Găng tay cao suĐôi3416.000544.000 
5Thảm lau chânCái3043.0001.290.000 
6Bô nhựa nhỡCái225.00050.000 
7Khăn lau tayCái7010.000700.000 
8Đĩa nhựa đựng cơm rơiCái4210.000420.000 
9Hót rác nhựaCái1525.000375.000 
10Chổi cước nhựaCái1635.000560.000 
11Chậu nhựa nhỏCái655.000330.000 
12Chậu nhựa toCái1495.0001.330.000 
13Chăn nỉCái40185.0007.400.000 
14Chiếu nhựaCái36110.0003.960.000 
15Chiếu cóiCái30150.0004.500.000 
16Giá để cốcCái4180.000720.000 
17Giá phơi khănCái3400.0001.200.000 
18Chổi cọ bồn cầuCái1815.000270.000 
19Bàn chải giặt toCái1515.000225.000 
20Thùng rác Cái6180.0001.080.000 
21Ca uống nướcCái1508.0001.200.000 
22Giá để dépCái2175.000350.000 
23Chổi quét mạng nhệnCái2160.000320.000 
24Xà phòng giặt ô mô 800gGói6535.0002.275.000 
25Xà phòng rửa tay lifeboyBánh7512.000900.000 
26Giấy vệ sinh Việt NhậtBịch13370.0004.810.000 
27Sunlight lau sànChai17530.0005.250.000 
28Vim tẩy okayChai17535.0006.125.000 
29Khăn mặtCái39012.0004.680.000 
30Gáo nhựaCái1310.000130.000 
31Bát inoxCái5012.000600.000 
32Thìa inoxCái302.50075.000 
33Xô đựng cơmCái2280.000560.000 
34Xô đựng canhCái1220.000220.000 
35Dao tháiCái190.00090.000 
36Giỏ đựng bátCái385.000255.000 
37Bàn sản nhỡCái141.00041.000 
38Xoong inox nhỡCái1160.000160.000 
39Nồi cơm ga Madeli 16 lít, xuất xứ TaiwanCái34.500.00013.500.000 
 Tổng cộng   70.200.000 
( Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi triệu hai trăm  nghìn đồng chẵn./.) 
    Ngày 16 tháng 9 năm 2020
Người lập biểu Hiệu trưởng
       
       
       
Đường Thị Thanh Hoa Hà Lan Hương

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 29
Tháng 09 : 912
Năm 2021 : 9.470